5-in-1 conference experience A 3-day conference aimed to immerse us into

7-9
October2019
Krakow Opera, Krakow, Poland
Lip 17 2019, 1:27pm

REGULAMIN KONFERENCJI SPHERE.IT – SOFTWARE TECH CONFERENCE

7-9 październik 2019, Kraków, Polska

 • [Postanowienia ogólne]
 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (Regulamin) są zasady organizacji i uczestnictwa w konferencji Sphere.IT – Software Tech Conference, która odbędzie się w Krakowie w Operze Krakowskiej w dniach 6-9 października 2019 roku (Konferencja). Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Konferencji.
 2. Organizatorem Konferencji jest Virtus Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem: ul. Zofii Nałkowskiej 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000349785, NIP PL 5170312965, REGON 180526627.
 3. Uczestnikami Konferencji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które dokonały prawidłowego zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji (Zgłoszenie), uiściły opłatę za uczestnictwo w Konferencji (Opłata), chyba że zostały z Opłaty zwolnione oraz nie został jeszcze osiągnięty limit Uczestników (Limit Uczestników).
 4. Celem Konferencji jest zainteresowanie programistów, entuzjastów technologii i ludzi biznesu rozwijającym się potencjałem technologii oprogramowania (Cel Konferencji).
 5. Wszelkie informacje dotyczące organizacji i uczestnictwa w Konferencji znajdują się pod adresem oficjalnego serwisu internetowego Konferencji: www.sphere.it (Oficjalny Serwis) Zgłoszenia uczestnictwa oraz uiszczenia Opłaty należy dokonać za pośrednictwem systemu rejestracji Eventbrite. Odnośnik do systemu rejestracji Eventbrite znajduje się pod adresem Oficjalnego Serwisu w zakładce: „Get tickets”. W celu skorzystania z Oficjalnego Serwisu należy spełnić standardowe wymogi techniczne dotyczące korzystania z sieci Internet. Oficjalny Serwis obsługiwany jest przez typowe przeglądarki internetowe, w szczególności Mozilla Firefox oraz Google Chrome. Uczestnik nie może za pośrednictwem Oficjalnego Serwisu dostarczać treści niedozwolonych. Korzystanie z Oficjalnego Serwisu kończy się z chwilą jego opuszczenia. Reklamacje w sprawie działania Oficjalnego Serwisu można zgłaszać na adres e-mail: info@sphere.it

 

 • [Warunki uczestnictwa]
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:
  • dokonanie prawidłowego Zgłoszenia;
  • uiszczenie Opłaty.
 1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2. Limit Uczestników Konferencji wynosi 600 miejsc. 
 3. Na każde Zgłoszenie osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, przypada tylko jedno miejsce, chyba że z Opłaty uiszczonej w ramach systemu rejestracji Eventbrite wynika, że obejmuje ona większą liczbę miejsc.
 4. Miejsca przyznawane są według kolejności Zgłoszeń oraz według daty wpływu Opłaty na rachunek Organizatora w ramach systemu rejestracji Eventbrite do wyczerpania Limitu Uczestników.
 5. Po wyczerpaniu Limitu Uczestników miejsce może zostać przyznane tylko w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji przez innego Uczestnika.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Organizator zwraca Opłatę Uczestnikowi, który zrezygnował z uczestnictwa w Konferencji tylko w przypadku, gdy oświadczenie o rezygnacji dotarło do Organizatora najpóźniej na 1 miesiąc przed datą Konferencji. Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać przesłane na adres email: info@sphere.it 
 7. Uczestnik może zastąpić osobę, która miała wziąć udział w Konferencji inną osobą, gdy oświadczenie o zmianie dotarło do Organizatora najpóźniej na 2 dni przed datą Konferencji. Oświadczenie o zmianie powinno zostać przesłane na adres email: info@sphere.it
 8. W przypadku, gdyby pomimo prawidłowego Zgłoszenia oraz uiszczenia Opłaty Limit Uczestników został już wcześniej wyczerpany, Opłata zostaje niezwłocznie w całości zwrócona, a osoba, która Opłatę uiściła zostaje niezwłocznie zawiadomiona o braku możliwości wzięcia udziału w Konferencji.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów lub programu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania, lub zwrotu Opłaty ze strony Organizatora, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z tej przyczyny Organizator zwraca całą Opłatę osobie, która Opłatę uiściła. Organizator nie zwraca innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w celu wzięcia udziału w Konferencji, chyba że taki obowiązek nakładają na niego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 11. Uczestnik może zostać poproszony przez Organizatora o okazanie potwierdzenia uiszczenia Opłaty, wygenerowanego przez system rejestracji Eventbrite (Ticket). Organizator może odmówić Uczestnikowi udziału w Konferencji w przypadku, gdyby Uczestnik nie okazał Ticketu.

 

 • [Opłata]
 1. Udział w Konferencji jest odpłatny, chyba że Organizator zwolnił Uczestnika z ponoszenia Opłat.
 2. Uczestnik uiszcza Opłatę za pośrednictwem systemu rejestracji Eventbrite.
 3. Stawki Opłat, rodzaje Ticketów oraz metody płatności zostały określone w systemie rejestracji Eventbrite.
 4. Wraz z uiszczeniem Opłaty Uczestnik otrzymuje wygenerowany z systemu rejestracji Eventbrite Ticket. 
 5. Opłacenie uczestnictwa w Konferencji na  rzecz osoby trzeciej, jest równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba uiszczająca Opłatę posiada upoważnienie tej osoby trzeciej do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń i udzielenia informacji w celu spełnienia wymagań Regulaminu. 
 6. Opłata nie obejmuje kosztów przejazdów, przelotów, noclegów i wyżywienia.

 

 • [Wykorzystanie wizerunku, głosu i wypowiedzi Uczestnika]
 1. Organizator może fotografować oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, lub reklamy Organizatora. 
 2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie lub rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku, głosu, lub wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 3. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na umieszczenie fotografii, filmów lub nagrań wykonanych podczas Konferencji w Oficjalnym Serwisie lub na innej stronie internetowej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystanie w materiałach promocyjnych, w tym także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. 
 4. Uczestnik nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń związanych z wykorzystaniem jego wizerunku, głosu, lub wypowiedzi dla celów dokumentacji, promocji, lub reklamy Organizatora, w tym w szczególności przez ich umieszczenie w Oficjalnym Serwisie lub na innej stronie internetowej zarządzanej przez Organizatora, albo przez wykorzystanie w materiałach promocyjnych, w tym także rozpowszechnianie za pomocą wizji bądź fonii, a w szczególności dotyczących wynagrodzenia. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

 

 • [Ochrona danych osobowych]
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób dokonujących Zgłoszenia i uiszczających Opłatę w imieniu Uczestników jest Organizator.
 2. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w zakresie Zgłoszeń i Opłat Eventbrite, Inc., 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, Reg. No. 4742147. Eventbrite jest stroną EU-U.S. Privacy Shield Framework. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochrony mienia i osób, rachunkowości, usług prawnych, doradczych, konsultacyjnych, archiwizacyjnych, informatycznych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji, przeprowadzenia i rozliczenia Konferencji. 
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.  6 lit. b RODO, w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji oraz na podstawie art.  6 lit. c RODO, w celu jej rozliczenia (faktury i płatności).
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez czas od daty Zgłoszenia do daty zakończenia Konferencji. Niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane również po upływie tego okresu, jeżeli jest to konieczne w związku z roszczeniami dotyczącymi Konferencji, lub dla celów rozliczeń.
 6. Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, lub usunięcia, przenoszenia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne dla zawarcia umowy z Uczestnikiem (dotyczącej jego udziału w Konferencji) i jej wykonania, a ich niepodanie może uniemożliwić udział Uczestnika w Konferencji.
 9. Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie profiluje danych osobowych Uczestników. 

 

 • [Postanowienia końcowe]
 1. W przypadku, gdyby Uczestnik naruszał zapisy Regulaminu, obowiązujące przepisy prawa, lub zasady współżycia społecznego, Organizator może odmówić Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i zażądać opuszczenia przez Uczestnika obiektu w którym odbywa się Konferencja.
 2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody przez siebie wyrządzone.
 3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: info@sphere.it
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku ze Zgłoszeniem, lub udziałem Uczestnika w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.07.2019

you're currently offline